YellowRibbon 2023

  #사랑         #연결            https://www.youtube.com/watch?v=RjK0RLqxG9A     #노란리본   뭐라도 만들어야 마음이…   #세월호 #9주기 #잊지않겠습니다        

YellowRibbon + Love

       정말 거짓말 같은 이야기 차라리 거짓말이었으면… 아직도 진실을 모른다는 게 거짓말 같아. #LOVE #YellowRibbon #만우절 #거짓말 #진실규명 #세월호 #7주기 #잊지않겠습니다